HIẾU HIỀN LÀ AI? TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA NAM DIỄN VIÊN