Thái độ học tập của sinh viên hiện nay

     
*

 

 

THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ HỌC TẬP.. MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Lê Thị Duyên- Trường ĐHSPhường. , Đại học tập Đà Nẵng

Tóm tắt

Thái độ tất cả vai trò đặc biệt trong bài toán nâng tác dụng học hành của fan học tập, thái độ đúng đắn, tích cực đã là cồn lực tương tác sinh viên lành mạnh và tích cực trong hoạt động đó. Thái độ học tập của sinc viên được biểu hiện trải qua nhận thức, hứng trúc với sự tsay mê gia của bạn học tập so với hoạt động học. Tuy nhiên, thực tế cho biết thêm những sinch viên thiếu tráng lệ và trang nghiêm trong vấn đề học tập nói tầm thường với học môn Giáo dục đào tạo học dành riêng. Chúng tôi vẫn thực hiện nghiên cứu và phân tích này giúp thấy rõ hơn hoàn cảnh thể hiện thái độ của sinch viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học TPhường. Đà Nẵng vào học hành môn Giáo dục đào tạo học, trên đại lý đó khuyến nghị các phương án tương xứng nhằm mục đích tăng cường thể hiện thái độ học tập tích cực của sinh viên, đóng góp thêm phần cải thiện chất lượng dạy học tập.Từ khóa: môn Giáo dục đào tạo học tập, sinch viên, cách biểu hiện học tập.

Bạn đang xem: Thái độ học tập của sinh viên hiện nay

STUDENTS’ LEARNING ATTITUDE TOWARDS EDUCATION COURSE AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, DA NANG UNIVERSITY

Summary

Attitude plays an important role in improving learners’performances. The right attitude will motivate students in learning activities. Learning attitudes are expressed via learners’ awareness, interest và participation in relevant activities. However, in practice many students did not take their learning seriously in general, and Education course in particular. We undertook this study lớn gain insights into lớn the concerned problem at the Pedagogical University, Da Nang University; thereby propose appropriate measures to lớn improve the instruction. Keywords: Education course, student, learning attitude.

 

 


THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tóm tắt

Thái độ gồm sứ mệnh đặc biệt quan trọng vào vấn đề nâng tác dụng tiếp thu kiến thức của bạn học tập, thể hiện thái độ đúng mực, tích cực và lành mạnh đang là động lực can dự sinc viên tích cực và lành mạnh vào vận động đó. Thái độ học tập của sinc viên được biểu hiện trải qua nhấn thức, hứng thú với sự tham gia của bạn học đối với hoạt động học. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các sinch viên thiếu nghiêm túc vào việc tiếp thu kiến thức nói tầm thường và học tập môn Giáo dục đào tạo học thích hợp. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này để thấy rõ hơn hoàn cảnh cách biểu hiện của sinh viên Trường Đại học tập Sư phạm, Đại học TP.. Đà Nẵng vào học hành môn Giáo dục học tập, trên cửa hàng kia đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm mục đích bức tốc thái độ tiếp thu kiến thức tích cực và lành mạnh của sinch viên, góp thêm phần nâng cấp unique dạy dỗ học tập.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Will Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tiểu Sử Ca Sĩ Will Sinh Năm Bao Nhiêu

Từ khóa: môn Giáo dục học tập, sinch viên, cách biểu hiện học hành.

STUDENTS’ LEARNING ATTITUDE TOWARDS EDUCATION COURSE AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, DA NANG UNIVERSITY

Attitude plays an important role in improving learners’performances. The right attitude will motivate students in learning activities. Learning attitudes are expressed via learners’ awareness, interest and participation in relevant activities. However, in practice many students did not take their learning seriously in general, and Education course in particular. We undertook this study lớn gain insights inlớn the concerned problem at the Pedagogical University, Da Nang University; thereby propose appropriate measures khổng lồ improve the instruction.Keywords: Education course, student, learning attitude.