Nhân Tố Sinh Trưởng Của Vi Sinh Vật Có Thể Là Chất Hóa Học Nào Sau Đây