Học thổi sáo bài trên đường chiến thắng

     

Cảm Âm trên Đường thành công | Đinh Thìn | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm trên Đường Chiến Thắng

DO do DO / do sol / bởi vì DO vì chưng / vì chưng sol / vày FA FA / ngươi SOL FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA mày / vị FA FA FA ngươi FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA mi / FA SOL DO

DO sol vày sol sol / RE FA DO-SOL DO-SOL / do SOL vì chưng SOL SOL

RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 / LA SOL mày FA SOL

DO / do RE do LA SOL / mày FA SOL

Lời 2: Cảm Âm bên trên Đường Chiến Thắng

DO bởi vì DO / bởi sol / bởi DO bởi / do sol / vì FA FA / mi SOL FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA ngươi / bởi FA FA FA mày FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA ngươi / FA SOL DO

DO sol bởi sol sol / RE FA DO-SOL DO-SOL / bởi vì SOL bởi vì SOL SOL

RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 / LA SOL mi FA SOL

DO / bởi vì RE vày LA SOL / ngươi FA SOL bởi vì / RE la sol ngươi fa sol

do ngươi fa ngươi fa la sol / do RE la sol ngươi fa sol

DO la do sol / la vày mi la / sol fa mi fa

 

Điệp khúc: Cảm Âm bên trên Đường Chiến Thắng

RE RE SOL RE vày sib / sib vày RE / SOL RE / RE bởi sol

RE RE SOL RE vị sib / bởi vì RE FA SOL / FA mày sol

fa ngươi / bởi vì DO vì DO sol / bởi DO vì chưng DO sol / bởi vì FA FA ngươi SOL FA

 

Lời 3: Cảm Âm trên Đường Chiến Thắng

SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI vày FA FA FA ngươi FA

SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA mày FA SOL DO

DO sol vị sol vì chưng sol vì chưng sol / RE sol RE FA / DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL DO3 SOL SOL / RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 LA SOL mày FA SOL

DO3 RE3 LA SOL ngươi FA SOL

DO mi FA ngươi FA LA SOL

DO3 RE3 LA SOL mi FA SOL

DO3 LA DO3 SOL LA vị MI LA SOL FA ngươi sol

DO mày fa sol la vị mi la sol fa mi fa

 

Điệp khúc: Cảm Âm bên trên Đường Chiến Thắng

RE RE SOL RE bởi vì sib / sib vì chưng RE / SOL RE / RE bởi sol

RE RE SOL RE vì sib / bởi RE FA SOL / FA mày sol

fa mi vày / vày DO bởi / sol vì / vì DO vày sol vị / FA FA ngươi SOL FA

SOL SOL SOL SOL / LA SOL / FA MI vày / FA FA FA mày FA

SOL SOL SOL SOL / LA SOL / FA mày FA SOL DO

DO sol do sol vị sol vày sol / RE sol RE FA DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL RE3 SOL SOL RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 LA SOL mi FA SOL

DO-SOL DOL-SOL DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL

DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL DO3

do-DO3