NẾU MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG MẶC "QUẦN LÓT" TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI, NÓ SẼ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN CƠ THỂ?