ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC, THÀNH PHỐ VINH THUỘC PHƯỜNG NÀO