Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu, Tôi Có Nên Tiếp Tục Cố Gắng?