Cảm giác giữa yêu và thích

     

Bạn vẫn thường giỏi nghe nói➡️Thích, Yêu và Thương một người là rất khác nhau.