Bài tập sinh học 12 trang 64

     

Bài Ôn tập chương 1 Sinh lớp 12: Giải bài bác 1,2,3,4 trang 64; bài 5,6,7,8 trang 65; bài bác 9 trang 66 SGK Sinh 12: Ôn tập phương pháp Di Truyền Và biến đổi Dị.

Bạn đang xem: Bài tập sinh học 12 trang 64

Bài 1: Dưới phía trên là một trong những phần trình từ bỏ nuclêôtit của một mạch trong ren 3’… TATGGGXATGTAATGGGX….5′

a) Hãy khẳng định trình từ nuclêôtit của:

– Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên.

– mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

b) bao gồm bao nhiêu côđon vào mARN?

c) Liệt kê các bộ cha đối mã cùng với mỗi các côđon đó.

*
:Mạch khuôn (mạch gồm nghĩa) của gen:

3’… TATGGGXATGTAATGGGX … 5′

a) Mạch vấp ngã sung:

5’… ATAXXXGTAXATTAXXXG … 3’

mARN:

5’… AUAXXXGUAXAUUAXXXG …3’

b) bao gồm 18/3 = 6 côđon trên mARN.

c) những bộ tía đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGCi, XAU, GUA, AUG, GGX.

Bài 2: Tham khảo bảng mã dt và trả lời các thắc mắc sau:

a) các côđon làm sao trong mARN mã hoá glixin ?

b) gồm bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với mỗi côđon hãy viết bộ tía đối mã vấp ngã sung.

c) lúc côđon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin làm sao được bổ sung vào chuỗi pôlipeptit?

HD:a) Đoạn chuỗi pôlipeptit Arg Gly Ser Ser Val Asp Arg

b) mARN 5′ AGG GGU uux uux GUX GAU AGG 3′

ADN sợi khuôn 3’… TXX XXA AAG AAC XAG XT A TXX …5’

 c) Sợi bổ sung cập nhật 5’… AGG GGT TTX TTX GTX GAT AGG… 3’

Bài 3: Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi vì đoạn ADN sau:

– G GXT AGXT GXTTXTTT GGGGA-

– X XGATXGAXGAAGAAAXXXXT-

Mạch làm sao là mạch khuôn mã gốc? Đánh vệt mỗi mạch bằng hướng đúng của nó

(5’ → 3’ giỏi 3’ → 5’).

Đáp án:

Arg Gly Ser Phe Val Asp Arg

mARN: 5’AGG GGU UXX UUX GUX GAU XGG 3’

ADN: Mạch mã gốc: 3’TXX XXA AGG AAG XAG XTA GXX 5’

Mạch té sung: 5’AGG GGT TXX TTX GTX GAT XGG 3’

Bài 4: Một đoạn pôlipeptit gồm những axit amin sau: ….. Val-Trp-Lys-Pro…

Biết rằng những axit amin được mã hóa bởi các bộ cha sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA


Quảng cáo


a) bao nhiêu côđon phải cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá đến chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng vừa lòng đó?

b) Viết trình tự những nuclêôtit khớp ứng trên mARN.

Đáp án:Từ bảng mã di truyền

a) các côđon GGU, GGX, GGA, GGG vào mARN rất nhiều mã hoá glixin.

b) bao gồm hai côđon mã hoá lizin

-Các côđon trên mARN: AAA, AAG;

-Các nhiều đối mã trên tARN:UUU, UUX

c) Côđon AAG trên mARN được dịch mã thì lizin được bổ sung cập nhật vào chuỗi pôlipeptit.

Bài 5 trang 65 SGK Sinh 12 Một đoạn mARN gồm trình tự các nuclêôtit như sau:

… XAUAAGAAUXUUGX…

a) Viết trình trường đoản cú nuclêôtit của ADN đã tạo thành đoạn mARN này.

b) Viết 4 axit amin hoàn toàn có thể được dịch mã tự điểm mở màn của đoạn mARN trên.

c) nhận định rằng đột biến thay thế nuclêôtit xẩy ra trong ADN ban đầu làm cho nuclêôtit máy 3 là U của mARN được thay bằng G:

5’… XAG* AAGAAỨXUUGX..T.. .3′

Hãy viết trình từ axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp từ đoạn gene bị biến hóa trên.

d) nhận định rằng việc bổ sung cập nhật thêm 1 nuclêôtit xẩy ra trong ADN thuở đầu làm đến G được bổ sung thêm vào giữa nuclêôtit sản phẩm công nghệ 3 và thứ 4 của mARN này:

…XAUG*AAGAAUXUUGX…

Hãy viết trình trường đoản cú axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng vừa lòng từ đoạn gen bị đổi khác trên.

e) Trên cơ sở những tin tức ở (c) cùng (d), loại bất chợt biến nào trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên prôtêin được dịch mã (thay cầm cố nuclêôtit hay thêm nuclêôtit)? Giải thích.

Hướng dẫn bài bác 5:

a) mARN: 5’..XAU AAG AAU XUU GX ..3′

Mạch ADN khuôn: 3′.. GTA TTX TTA GAA XG ..5′


Quảng cáo


b) His Liz Asn Lix

c) 5′.. XAG’ AAG AAƯ xuu GX ..3’

Glu Liz Asn Liz

d) 5’… XAU G’AA GAA uxu UGX… 3’

His Glu Glu Ser Lys

e) Trên cửa hàng những thông tin ở (c) cùng (d), loại thốt nhiên biến thêm 1 nuclêôtit trong ADN có tác động lớn rộng lên prôtêin vì dịch mã, bởi vì ở (c) là hốt nhiên biến thay thế U bằng G’ sinh hoạt cỏđon trước tiên XAU —> XAG’, yêu cầu chịu tác động tới 1 axit amin mà lại nó mã hoá (nghĩa là côđon mã hoá His thành côđon mã hoá Glu), còn sinh sống (d) là thốt nhiên biến thêm một nuclêôtit vào đầu côđon lắp thêm hai, buộc phải từ vị trí này, khung gọi dịch đi 1 nuclêôtit nên tác động (làm cầm cố đổi) tất cả các côđon từ vị trí thêm và tất cả các axit amin từ đó cũng thay đổi.

Bài 6: Số lượng NST lưỡng bội của một loại 2n = 10. Đột biến hoàn toàn có thể tạo ra tối đa từng nào loại thể bố ở loại này?

Giải bài bác 6:


Theo đề ra, 2n = 10 => n = 5.

Số lượng NST ngơi nghỉ thể một là 2n — 1 → (2 X 5) – 1 = 9.

Số lượng NST nghỉ ngơi thể 3 là 2n + 1 → (2 X 5) + 1 = 11.

Số lượng NST nghỉ ngơi thể 4 là 2n + 2 → (2 X 5) + 2 = 12.

Xem thêm: Tiểu Sử Về Nam Mc Việt Thảo Sinh Năm, Tiểu Sử Mc Việt Thảo


Số lượng NST sống thể 3 kép là 2n + 1 + 1 → (2 X 5) + 1 + 1 = 12.

Số lượng NST nghỉ ngơi thể ko là 2n — 2 → (2 X 5) – 2 = 8.

Đột biến rất có thể tạo ra tối đa 12 loại thể cha ở loài này.

Bài 7 trang 65 Sinh 12 Giả sử rằng nghỉ ngơi cây cà độc dược thuộc các loại thể tía nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quy trình giảm phân xẩy ra theo hình dáng hai NST số 2 bắt đôi với nhau với NST số 2 còn lại đứng một mình). Mang sử sự phối kết hợp và phân li giữa các NST xảy ra trọn vẹn ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu loại cây con rất có thể được hiện ra và mỗi một số loại chiếm tỉ lệ từng nào khi cây bố nhiễm trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội bình thường.

Giải:Cây cà độc dược thể ba đối với NST C, tức là trong cỗ NST lưỡng bội của cây này còn có 3 NST C (CCC)

Cây lưỡng bội bình thường có 2 NST C (CC). Như vậy, theo để ra ta tất cả sơ đồ vật lai:

P: CCC X CC

Gp: (1/2 CC, 1/2C) ; C

F1: 1/2CCC ; 1/2 CC

Như vậy, bao gồm 2 các loại cây con, mỗi loại chiếm 50%, tức là 50% số cây bé là thể 3 (CCC) và 50% số cây bé là lưỡng bội thông thường (CC).

Bài 8: Bộ lưỡng bội NST của một chủng loại sinh vật dụng 2n = 24.

a) gồm bao nhiêu NST được dự kiến ở thể đối chọi bội, thể tam bội và thể tứ bội?

b) trong số dạng nhiều bội trên, dạng như thế nào là đa bội lẻ, dạng nào là đa bội chẵn?

c) Nếu hiệ tượng hình thành các dạng nhiều bội trên.

Theo đề ra, 2n = 24 → n = 12. Vì chưng vậy, ta có:

a) con số NST được dự kiến ở:

– Thể solo bội n = 1 X 12 = 12.

– Thể tam bội 3n = 3 X 12 = 36.

– Thể tứ bội 4n = 4 X 12 = 48.

b) trong các dạng đa bội trên, tam bội là đa bộ lẻ, tứ bội là đa bội chẵn.

c) phương pháp hình thành

– Thể tam bội được hình thành bởi sự kết hợp các giao tử 2n cùng với giao tử n thông thường trong thụ tinh (2n + 1n → 3n).

– Thể tứ bội rất có thể hình thành nhờ:

+ Nguyên phân: trong đợt nguyên phân đẩu tiên của thích hợp tử 2n, các NST đang tự nhân đôi nhưng không phân li dẫn mang đến hình thành thể tứ bội 4n.

+ bớt phân và thụ tinh: Trong quy trình phát sinh giao tử, sự không phân li của tất cả các cặp NST tương đồng dẫn mang lại hình thành giao tử 2n.

Thụ tinh: 2n + 2n → 4n.

Bài 9: Những phân tích dt tế bào học cho biết thêm rằng, gồm 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội với chuối nhà trồng tam bội. Ở phần lớn loài này, ren A khẳng định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a khẳng định thân thấp. Lúc gây bỗng biến nhân tạo, tín đồ ta thu được một số trong những dạng tứ bội và những dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có tác dụng sống.

a) Xác định hiệu quả phân li về hình dạng gen cùng kiểu hình ở các phép lai sau:

mẹ Aaaa X cha Aaaa

mẹ AAaa XbốAAaa

b) Hãy cho biết thêm một số quánh điểm đặc biệt quan trọng khác nhau sống chuối rừng và chuối nhà.

c) test giải thích bắt đầu và thừa trình xuất hiện thêm chuối nhà.

Đáp án :

a) P: V Aaaa X * Aaaa

Gp: (1/2Aa , 1/2aa) ; (1/2Aa , 1/2aa)

*

 Tỉ lệ phân li đẳng cấp gen: 1 AAaa: 2 Aaaa: 1 aaaa

Tỉ lệ phân li mẫu mã hình: 3 cao : 1 thấp

(+) P: AAaa X AAaa

Gp: (1/6 AA, 4/6 Aa, 1/6aa) ; (1/6AA , 4/6Aa, 1/6aa)

*

Tỉ lệ phân li phong cách gen sinh hoạt F,: 1 AAAA: 8 AAAa: 18 AAaa: 8 Aaaa: 1 aaaa. Tỉ trọng phân li hình dáng hình: 35 cao: 1 thấp.